Obchodní podmínky

Obchodné podmienky vo Slovenčine nájdete nižšie.

Provozovatelem internetového obchodu je Martenz Distribuce s.r.o., Martinice 259, 769 01 Martinice, IČO: 19831935

Obchodní podmínky internetového obchodu jsou závazným ustanovením, který shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi zákazníkem a prodávajícím.

 

Smluvní strany

Prodávající: Martenz Distribuce s.r.o., Martinice 259, 769 01 Martinice, IČO: 19831935. 
Prodávající na Slovensko: Martenz Distribuce s.r.o., Martinice 259, 769 01 Martinice, IČO: 19831935.

Kupující: fyzická nebo právnická osoba. Kupující se zavazuje, že do registrace, objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem internetového obchodu vyplnil pravdivé údaje identifikující jeho osobu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího, vedoucí ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží.

 

Omezení prodeje alkoholických nápojů

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující pravidla. Bude-li dodáváno zboží, které zahrnuje alkoholický nápoj prostřednictvím přepravní služby, zavazuje se kupující na požádání prokázat, že je osobou starší 18 let.

Osobám mladším 18 let je prodej veškerých alkoholických výrobků v internetovém obchodě zakázán.

Tuto skutečnost stvrzuje zákazník odesláním své objednávky. Pokud je zákazník mladší 18 let a přesto provedl objednávku, vědomě tím porušil obchodní podmínky a vědomě prodávajícího uvedl v omyl.

V souvislosti s legislativními změnami, které jsou platné od 1.12.2013, upozorňujeme, že prodávající není registrovaným distributorem lihu a nabízený líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které získá v souvislosti s registrací nebo objednávkou kupujícího prostřednictvím internetové objednávky bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a že tyto osobní údaje využije pouze pro svoji interní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží nebo v souvislosti s obchodním kontaktem se subjektem poskytujícím údaje, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

 

Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů provádí pouze určení a řádně proškolení zaměstnanci prodávajícího.

Závazky prodávajícího a kupujícího a předmět kupní smlouvy

Závazek prodávajícího: prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

Závazek kupujícího: kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

 Předmět koupě je podle uzavřené kupní smlouvy zboží specifikované podle názvu, množství a ceny v objednávce kupujícího.

 

Cena předmětu

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v internetovém obchodě. Kupní cena v internetovém obchodě je uvedena včetně DPH. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Při převzetí zboží od přepravní společnosti, obdrží kupující ke zboží daňový doklad, který je přiložen uvnitř zásilky.

 

Způsob platby

Internetový obchod akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

Dobírkou

 

Dodací lhůta

Zboží je expedováno na základě vybraného způsobu platby. Dodací lhůta je zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky.

 

Doprava a převzetí zboží

Dopravu zajišťuje pro prodejce přepravní společnost Česká pošta. Kupující je povinen v objednávce uvést skutečnou dodací adresu.

 

Ceny dopravného jsou uvedené v objednávkovém formuláři.

Povinností kupujícího je zkontrolovat při převzetí stav kartonu a stav zboží a případné poškození zaznamenat do přepravního dokladu, popř. zboží odmítnout. Pokud je obal porušený nebo uvedená váha neodpovídá váze balíku je doporučeno balík od přepravce nepřevzít a vrátit nazpět. Následnou reklamaci u přepravce vyřídí prodávající. O vzniklé situaci nás, prosím, ihned informujte na obchod@martenz.cz.

Kupujícímu zůstává nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího.

V případě, že kupující budete chtít reklamovat zboží, které je zjevně poškozeno přepravou a nebude proveden zápis o škodě do přepravního dokladu, nebude prodávající moci takovouto reklamaci přijmout.

 

Objednávka

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu zákazník souhlasí s obchodními podmínkami. Odesláním objednávky a následným potvrzením přijetí objednávky na e-mail kupujícího, se stává objednávka závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Vlastníkem zboží se kupující stává v okamžiku zaplacení kupní ceny a převzetím zboží.

 

 Storno objednávky

Objednávka může být stornována v těchto případech:

- po vzájemné dohodě v jakémkoliv okamžiku ze strany kupujícího do 24 hodin od přijetí objednávky, a to telefonicky, e-mailem a to bez udání důvodu.

- prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není na skladě. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Při odstoupení od zákazníkem uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat.

Jedná se o tyto podmínky:

1. zboží musí být nepoškozené a nepoužité - především originálně uzavřená láhev s nepoškozeným kolkem

2. zboží musí být zabalené v původním obalu

3. zboží musí být kompletní

K takto vrácenému zboží musí být kupujícím dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácená částka se bude rovnat hodnotě objednaného zboží. Kupující si uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží do místa výdeje zboží (adresa prodávajícího.).

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže přepravní společnost vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

 

Reklamace

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu obchod@martenz.cz

Prodávající odpovídá za skryté vady, které se vyskytnou po převzetí zboží, ledaže by tyto vady byly způsobeny nedodržením skladovacích podmínek. Takové zboží, u kterého se vyskytly vady v důsledku nesprávného skladování, se pokládá za poškozené. V případě skryté vady má kupující právo na nové bezvadné zboží.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží. Dále je nutné, aby zákazník v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, má zákazník možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem.

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem.

 

Závěrečná ustanovení

 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.1.2024.

 

V Martinicích 1.1.2024

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je Martenz Distribuce s.r.o., Martinice 259, 769 01 Martinice, IČO: 19831935.

Obchodné podmienky internetového obchodu sú záväzným ustanovením, ktorý zahŕňa vzájomný obchodný vzťah, podmienky, pravidlá, práva a povinnosti medzi zákazníkom a predávajúcim.

 

Zmluvné strany

Predávajúci: Martenz Distribuce s.r.o., Martinice 259, 769 01 Martinice, IČO: 19831935.

Predávajúci na Slovensko: Martenz Distribuce s.r.o., Martinice 259, 769 01 Martinice, IČO: 19831935.

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba. Kupujúci sa zaväzuje, že do registrácie, objednávok a pri ďalšej komunikácii s prevádzkovateľom internetového obchodu vyplnil pravdivé údaje identifikujúce jeho osobu. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k spracovaniu týchto osobných údajov na účely identifikácie kupujúceho, vedúci k správnemu a včasnému doručenia objednaného tovaru.

 

Obmedzenie predaja alkoholických nápojov

Za účelom obmedzenie dostupnosti alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov v zmysle zákona č. 379/2005 Zb. V znení neskorších predpisov sú stanovené tieto pravidlá. Ak bude dodávané tovar, ktorý zahŕňa alkoholický nápoj prostredníctvom prepravnej služby, zaväzuje sa kupujúci na požiadanie preukázať, že je osobou nad 18 rokov.

Osobám mladším ako 18 rokov je predaj všetkých alkoholických výrobkov v internetovom obchode zakázaný.

Túto skutočnosť potvrdzuje zákazník odoslaním svojej objednávky. Pokiaľ je zákazník mladší ako 18 rokov a napriek tomu vykonal objednávku, vedome tým porušil obchodné podmienky a vedome predávajúceho uviedol do omylu.

V súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sú platné od 1.12.2013, upozorňujeme, že predávajúci nie je registrovaným distribútorom liehu a ponúkaný lieh je určený výhradne pre konečnú spotrebu.

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje, ktoré získa v súvislosti s registráciou alebo objednávkou kupujúceho prostredníctvom internetovej objednávky bude spracovávať v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov, v platnom znení a že tieto osobné údaje využije len pre svoju internú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru alebo v súvislosti s obchodným kontaktom so subjektom poskytujúcim údaje, okrem prípadov, keď mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy.

 

Predávajúci prehlasuje, že spracovanie osobných údajov vykonáva len určenia a riadne preškolení zamestnanci predávajúceho.

Záväzky predávajúceho a kupujúceho a predmet kúpnej zmluvy.

Záväzok predávajúceho: predávajúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy.

Záväzok kupujúceho: kupujúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu alebo prepravcovi dohodnutú kúpnu cenu.

Predmet kúpy je podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy tovar špecifikovaný podľa názvu, množstva a ceny v objednávke kupujúceho.

 

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

Cena predmetu

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Kúpna cena v internetovom obchode je uvedená vrátane DPH. Uhradenie kúpnej ceny je podmienkou odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu a prechodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho. Pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti, dostane kupujúci k tovaru daňový doklad, ktorý je priložený vo vnútri zásielky.

 

Spôsob platby

Internetový obchod akceptuje nižšie uvedené spôsoby platby za objednaný tovar:

Dobierkou

 

Dodacia lehota

Tovar je expedovaný na základe vybraného spôsobu platby. Dodacia lehota je spravidla do 5 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky.

 

Doprava a prevzatie tovaru

Dopravu zabezpečuje pre predajcov prepravná spoločnosť Slovenská pošta. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť skutočnú dodaciu adresu.

Ceny dopravného sú uvedené v objednávkovom formulári.

Povinnosťou kupujúceho je skontrolovať pri prevzatí stav kartónu a stav tovaru a prípadné poškodenie zaznamenať do prepravného dokladu, popr. tovar odmietnuť. Pokiaľ je obal porušený alebo uvedená váha nezodpovedá váhe balíka je odporúčané balík od prepravcu neprevziať a vrátiť naspäť. Následnú reklamáciu u prepravcu vybaví predávajúci. O vzniknutej situácii nás, prosím, ihneď informujte na obchod@martenz.cz.

Kupujúcemu zostáva nárok na poskytnutie riadneho plnenia zo strany predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa voľby kupujúceho.

V prípade, že kupujúci bude chcieť reklamovať tovar, ktorý je zjavne poškodený prepravou a nebude vykonaný zápis o škode do prepravného lístka, nebude predávajúci môcť takúto reklamáciu prijať.

 

Objednávka

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky a následným potvrdením prijatia objednávky na e-mail kupujúceho, sa stáva objednávka záväznou. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Vlastníkom tovar sa kupujúci stáva v okamihu zaplatenia kúpnej ceny a prevzatím tovaru.

 

Storno objednávky

Objednávka môže byť stornovaná v týchto prípadoch:

- po vzájomnej dohode v akomkoľvek okamihu zo strany kupujúceho do 24 hodín od prijatia objednávky, a to telefonicky, e-mailom a to bez udania dôvodu.

- predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar už nie je na sklade. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

V súlade so zákonom č. 367/2000 Zb. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zákazníkom uzatvorenej zmluvy možno akceptovať vrátenie tovaru za súčasného splnenia všetkých nižšie uvedených podmienok potrebných pre vrátenie tovaru zákazníkom predávajúcemu. Pri ich nedodržaní nemožno odstúpenie od zmluvy a s tým spojené vrátenie tovaru akceptovať.

Ide o tieto podmienky:

1. tovar musí byť nepoškodený a nepoužitý - predovšetkým originálne uzavretá fľaša s nepoškodeným kolkom
2. tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale
3. tovar musí byť kompletný

K takto vrátenému tovaru musia byť kupujúcim ďalej priložené doklady o predaji tovaru s priložením čísla bankového účtu, na ktoré budú vrátené peniaze z predaja tovaru. Vrátená čiastka sa bude rovnať hodnote objednaného tovaru. Kupujúci si uhradí náklady spojené s prepravou vráteného tovaru do miesta výdaja tovaru (adresa predávajúceho.).

Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak prepravná spoločnosť vráti späť predávajúcemu predmet kúpy nevyskladneného kupujúcim. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu v súlade s predchádzajúcou vetou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky vynaložené náklady a škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti splniť predmet kúpnej zmluvy.

 

Reklamácia

Vzhľadom k charakteru tovaru a určenie jeho použitia, garantuje predávajúci kvalitu tovaru u tohto druhu obvyklú. Všetky reklamácie musia byť uplatnené bezodkladne, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu obchod@martenz.cz

Predávajúci zodpovedá za skryté vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru, ibaže by tieto vady boli spôsobené nedodržaním skladovacích podmienok. Taký tovar, u ktorého sa vyskytli chyby v dôsledku nesprávneho skladovania, sa pokladá za poškodené. V prípade skryté vady má kupujúci právo na nový bezchybný tovar.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky doklady, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru. Ďalej je nutné, aby zákazník v prípade, že predávajúcemu vracia chybný tovar, ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho.

V závislosti od druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä potom zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, má zákazník možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, aby chybný tovar bol vymenený za tovar nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny v prípade, že sa bude jednať o vadu neopraviteľnú alebo opakovanú.

Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví alebo podá kupujúcemu správu o priebehu vybavovania reklamácie. Pre vybavenie reklamácie sa stanovuje lehota 30 dní od vrátenia a prijatie tovaru predajcom. V odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť po predchádzajúcej dohode so zákazníkom.

Podmienkou pre kladné vybavenie reklamácie tovaru v záručnej dobe je skutočnosť, že reklamovaný tovar nebude vykazovať vady či iné poškodenie, ktoré by bolo spôsobené neodborným zaobchádzaním zákazníkom.

 

Záverečné ustanovenia

 

Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto podmienkach sa riadia právnou úpravou Občianskeho zákonníka.

Všeobecné zmluvné podmienky sú platné s účinnosťou od 1.1.2024.

 

V Martiniciach 1.1.2024

Zpět do obchodu